Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kontaktní údaje
1.1. Zprostředkovatelský portál práce workon.cz (dále jen „Portál“) je provozován obchodní společností CYBER-GUARD ENTERPRISE LTD, se sídlem International House, 24 Holborn Viaduct, Londýn, EC1A 2BN, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, v ČR zastoupena organizační složkou CYBER-GUARD ENTERPRISE LTD – organizační složka, se sídlem Na Roudné 443/18, Plzeň, 301 00, IČ 023 80 617, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp.zn. A 29018.
1.2. Doručovací adresa Provozovatele je následující: Na Roudné 443/18, Plzeň, 301 00.
Obecné vymezení pojmů
1.3.  Pokud není uvedeno jinak, pod níže uvedenými pojmy uvozenými velkým písmenem se v textu níže dále rozumí následující:

Portál:

internetová stránka provozovaná na webové adrese workon.cz;

Provozovatel:

právnická osoba uvedená v článku 1.1.;

Spotřebitel:

spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

Zadavatel:

každý kdo poptává nebo využije jakékoliv nabízené Služby, kterou vykoná Pracovník, a za kterou Zadavatel zaplatí Kupní cenu;

Pracovník

každý kdo vykoná jakoukoliv Službu zprostředkovanou skrze Portál;

Ověřený uživatel:

Pracovník a/nebo Zadavatel, který projde procesem ověřování podle článku 3.3 těchto VOP;

Uživatel:

fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná a užívá Portál v souladu s VOP;

Uživatelský účet:

účet Uživatele zřízení na základě registrace, obsahující informace o jeho osobě, hodnocení ostatních uživatelů, a stav jeho zůstatku uvedený v Kč;

Systém mezníků:

ujednaní Smluvních stran o částečné úhradě Kupní ceny v několika stanovených splátkách, na základě splnění podmínek stanovených pro každý mezník;

Smluvní strany:

společně Zadavatel a Pracovník;

Smluvní strana:

Zadavatel nebo Pracovník;

Legislativa:

veškeré relevantní právní předpisy České republiky a Evropské unie, případně mezinárodní smlouvy, které Česká republika řádně ratifikovala a jsou pro Českou republiku závazné;

Smlouva:

jakákoliv smlouva uzavřená skrze tento Portál Zaměstnancem a Zaměstnavatelem (kupní, o dílo, mandátní, Nepojmenovaná smlouva, rámcová smlouva atd.);

Inzerát:

Poptávka uveřejněná Zadavatelem, tzv. „Projekt“

Obchodní služby:

jakékoliv plnění (hmotné i nehmotné) poskytnuté Pracovníkem Zadavateli za Kupní cenu;

Provozní služby:

veškeré služby poskytované Provozovatelem Zadavateli a Pracovníkovi;

Doplňkové služby:

Možnost nebo funkce Portálu, jejíž aktivace není nezbytně potřebná k používání základní funkcionality Portálu, a kterou Uživatel explicitně objedná a uhradí dle Ceníku

Ceník služeb:

dokument, jenž stanovuje odměnu Poskytovatele, a stanovuje poplatky za Služby poskytnuté Poskytovatelem, dostupný na adrese https://workon.cz/cenik/

Občanský zákoník:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o rozhodčím řízení:

zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů;

VOP:

tyto všeobecné obchodní podmínky;

Veřejný pořádek:

soubor veškerých norem, pravidel a hodnot uznávaných a chráněných Českou republikou;

Zprostředkování:

se rozumí uzavřená zprostředkovatelská smlouva uzavřená podle ust. § 2445 a násl. Občanského zákoníku a to mezi Smluvními stranami a Provozovatelem;

Nepojmenovaná smlouva:

smlouva uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupní cena:

Částka v Kč (korunách českých) zaplacená za poskytnuté Služby;

Autorský zákon:

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Objednávka:

závazné upřesnění zadání před uzavřením Smlouvy.


Právní rámec a obecná ustanovení
1.4. Tyto VOP jsou sepsány v souladu s ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku.
1.5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Zadavatelem a Pracovníkem zprostředkovaného na Portále a bez výjimky zavazují Zadavatele i Pracovníka.
1.6. Tyto VOP upravují vztah mezi Zadavatelem a/nebo Pracovníkem a Provozovatelem. V tomto vztahu se od těchto VOP nelze odchýlit.
1.7. Každý, kdo využije Obchodních služeb a/nebo Provozních služeb tohoto Portálu je povinen se nejprve seznámit s VOP.
1.8. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tak veškerá ujednání v těchto VOP jsou pro Zadavatele i Pracovníka závazná a nelze je ze Smlouvy vzniklé za pomoci Portálu vyřadit, změnit, nebo neuplatnit.
1.9. Pokud je nebo se v budoucnu stane jakékoliv ujednání těchto VOP neplatným, nemá takováto skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání v těchto VOP. V případě, že dojde k neplatnosti jakéhokoliv ujednání těchto VOP podle předchozí věty, Smluvní strany souhlasí s tím, aby se výklad takového ujednání co nejvíce blížil jeho původnímu záměru.
1.10. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv měnit. Smluvní vztah Zadavatele a Pracovníka se řídí vždy těmi VOP, které byly účinné v době uzavření Smlouvy.
1.11. Provozovat má právo kdykoliv měnit Ceník služeb, pro Smluvní strany je vždy závazný Ceník služeb účinný v okamžiku, kdy je uzavřena Smlouva. 
1.12. Provozovatel není odpovědný za situace, kdy Smluvní strany poruší tyto VOP.
1.13. Pokud Smluvní strany poruší tyto VOP, odpovídají Provozovateli za způsobenou škodu. 
1.14. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti svým zveřejněním na Portále. Případné dodatky nebo změny těchto VOP nabývají okamžikem jejich zveřejnění na Portále.
1.15. Smluvním stranám náleží právo na ochranu osobních údajů podle zákona. 
1.16. Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to vnitřní účely Provozovatele.
1.17. Smluvní strany souhlasí s tím, aby jim Provozovatel zasílal obchodní sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak podle ust. § 7 tohoto zákona.
Ochrana Spotřebitele
1.18. Pokud je stranou smluvního vztahu vzniklého z Portálu Spotřebitel, náleží mu veškerá právní ochrana zaručena legislativou České republiky a Legislativou Evropské Unie, která je pro Českou republiku závazná.
1.19. Spotřebiteli taktéž náleží veškerá práva vyplývající z mezinárodních smluv, které České republika přijala a ratifikovala.
1.20. Spotřebitel se nemůže ve Smlouvě svých práv vzdát. Práva a záruky poskytnuty Spotřebiteli mohou být ve Smlouvě ujednány v širším rámci, než poskytuje Legislativa, rámec záruk a práv pro Spotřebitele ovšem nemůže být sjednán úžeji, než zaručuje Legislativa.
1.21. Pokud dojde k uzavření Smlouvy mezi dvěma nebo více Spotřebiteli, ani jeden z nich nemá právo požadovat práva vyplývající z práva na ochranu Spotřebitele.
1.22. Pokud dojde k uzavření Smlouvy mezi dvěma a více podnikateli, ani jeden z nich nemá právo na ochranu vyplývající z práva na ochranu Spotřebitele.
1.23. Pro vyloučení všech okolností uvádíme, že právo na ochranu Spotřebitele má jen Spotřebitel v případě uzavření Smlouvy s podnikatelem.
1.24. Je-li Smluvní stranou podnikatel a druhou smluvní stranou Spotřebitel, je povinností podnikatele jednak tak, aby neporušil žádné z práv Spotřebitele. Pokud k takovému porušení dojde, plně za něj odpovídá podnikatel, nikoliv Provozovatel. 
1.25. Každý podnikatel, který využívá Obchodních služeb Portálu je povinen seznámit se s právy Spotřebitele, která poskytuje legislativa. 
1.26. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli podle Legislativy zejména pak podle Občanského zákoníku ve vztahu k právnímu vztahu vzniklém mezi Spotřebitelem a Provozovatelem.
Rozhodčí doložka a řešení sporů
1.27. Smluvní strany se budou snažit řešit veškeré spory smírnou cestou.
1.28. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou veškeré spory vzniklé ze Smlouvy mezi Smluvními stranami nebo ze Služeb poskytovaných na Portále rozhodnuty po posouzení skutkového stavu Poskytovatelem. Poskytovatel může dle svého vlastního uvážení rozhodnout ve prospěch jedné ze Smluvních stran, nebo navrhnout smírné řešení sporu. Pro Ověřené uživatele budou veškeré vzniklé spory výhradně řešeny rozhodcem zapsaným do seznamu rozhodců podle zákona.
1.29. Spor je zahájen Smluvní stranou odesláním žádosti o zahájení sporu u předmětné Smlouvy, ve které uvede důvod k zahájení sporu.
1.30. V rámci rozhodnutí sporu dle čl. 1.28. těchto VOP může Poskytovatel stanovit lhůty a požadovat vyjádření Smluvních stran.
1.31. Pro veškeré spory vyplývající ze smluvních vztahů upravených těmito VOP se ustanovuje ad hoc rozhodce: JUDr. Zdeněk Vlček, r.č. 600524/1374, se sídlem Na Roudné 443/18, Plzeň, 30100, rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem Spravedlnosti ČR, na základě osvědčení č. 596 ze dne 10.2.2016.
1.32. Rozhodčí řízení proběhne podle práva České republiky a podle rozhodčího řádu Portálu, účinném v době, kdy byla uzavřena Smlouva. 
1.33. Odměna rozhodce, výše nákladů na rozhodčí řízení a určení toho, kdo nese jejich tíhu a další pravidla rozhodčího řízení obsahuje rozhodčí řád Portálu, který je nedílnou součástí každé Smlouvy a těchto VOP. 
1.34. Pokud vznikne spor mezi neověřenými uživateli, musí nejprve dojít k jejich ověření podle článku 3.3 těchto VOP; v opačném případě bude spor řešen před příslušným soudem. 
1.35. Pro případ sporu udělují Smluvní strany výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně předání takových údajů třetím stranám, za účelem řešení sporu soudní nebo mimo-soudní cestou.

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Obecně o zprostředkování
2.1. Smluvní strany nejsou oprávněny využívat Obchodní služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo aplikovatelným právním předpisům (Legislativě).
2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že na základě těchto VOP nejsou oprávněny užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
2.3. Zadavatel a/nebo Pracovník nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Portálu a souhlasí s tím, že Obchodní služby a Portál nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Zadavatele a/nebo Pracovníka pravidly používání služeb Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet. 
2.4. Uživatel (Zadavatel i Pracovník) je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a třetích osob.
2.5. Zadavatel a/nebo Pracovník Obchodní služby zejména nesmí:
a. užívat kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito VOP;
b. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Obchodních služeb, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Obchodních služeb a/nebo Portálu;
c. porušovat práva Provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v ostatních bodech těchto VOP;
d. pokusit se jednat kterýmkoli jiným způsobem, než který připouští tyto VOP.
2.6. V případě, že uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, a zrušit či zablokovat Uživatelský účet.
2.7. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout údaje o Uživateli na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
2.8. Zadavatel i Pracovník souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Provozovatele pro rozvoj a provoz poskytovaných Obchodních služeb a/nebo Portálu. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Zadavatele a/nebo Pracovníka, nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
2.9. Služby poskytované Provozovatelem Smluvním stranám jsou poskytovány "tak jak jsou". Provozovatel neposkytuje Smluvním stranám žádné záruky ohledně Obchodních služeb a/nebo Portálu, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Obchodních služeb.
2.10. Zadavatel a/nebo Pracovník prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně poskytování Obchodních služeb a/nebo Portálu žádné záruky a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Obchodních služeb.
2.11. Provozovatel Smluvním stranám neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Smluvním stranám vznikne v souvislosti s používáním Obchodních služeb a/nebo Portálu. Provozovatel i Smluvní strany prohlašují, že úmyslem Smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Provozovatele v souvislosti s Obchodními službami a/nebo Portálem vůči Smluvním stranám.
2.12. Provozovatel v souladu s ustanovením zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zásadně neodpovídá za obsah Inzerátu Smluvních stran.
2.13. Zadavatel a /nebo Pracovník se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto VOP jakoukoliv Smluvní stranou.
Provize
2.14. Z Kupní ceny náleží Provozovateli Provize za Zprostředkování.
2.15. Provize je ve výši 0% (nula procent) z Kupní ceny.
2.16. Provizi je automaticky uhrazena z Uživatelského účtu.
2.17. K uzavření Smlouvy nedojde, pokud Uživatelský účet neobsahuje dostatečně finanční prostředky, které by pokryly alespoň Provizi.
2.18. Nejprve je uhrazen vždy Provize a až následně odměna Pracovníka. 
2.19. Pokud Smluvní strany začnou ve věci předmětu Smlouvy komunikovat na Portálu pomocí tzv. zpráv nebo jedna ze Smluvních stran reaguje na Inzerát jiným než dovoleným způsobem, uhradí Provozovateli Provizi.
2.20. Pokud by nedošlo k plnění a Smluvní strany by si počínaly podle předchozího odstavce, uhradí Provozovateli smluvní pokutu ve výši Provize. Tím ovšem není dotčeno právo Provozovatele domáhat se náhrady škody.
Uživatelský účet a registrace
2.21. Registrací je Uživateli založen Uživatelský účet. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Uživatel na Portále, tím vzniká právní vztah mezi Provozovatelem a Smluvními stranami. 
2.22. Provozovatel může dle svého uvážení Uživatelský účet zrušit, omezit, nebo blokovat nakládání s ním Uživatelem pokud:
a. Zadavatel a/nebo Pracovník uvede na svém Uživatelském účtu nepravdivé, neúplné, nebo zavádějící informace;
b. Zadavatel a/nebo Pracovník užívá Uživatelský účet, nebo Portál v rozporu s VOP;
c. Zadavatel a/nebo Pracovník užívá Uživatelský účet v rozporu s Legislativou nebo Veřejným pořádkem; nebo
d. dojde k zániku Uživatele bez právního nástupce, nebo úmrtí Zadavatele a/nebo Pracovníka.
2.23. Zrušení Uživatelského účtu z důvodu uvedeného v předchozím bodě těchto VOP nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého Provozovatelem nebo druhou Smluvní stranou od Zadavatele a/nebo Pracovníka.
2.24. Poskytovatel má nárok na odmítnutí registrace Uživatele bez uvedení důvodu.

3. POSKYTNUTÍ OBCHODNÍCH SLUŽEB

Nabídka, poptávka a poskytování služeb
3.1. Zaměstnanec i Zaměstnavatel si před uveřejněním Inzerátu a poskytnutím Služeb založí svůj Uživatelský účet na Portále.
3.2. Pokud chtějí Smluvní strany zvýšit garanci kvality a důvěryhodnosti mohou se nechat Portálem ověřit, po tomto ověření budou vystupovat jako tzv. ověření uživatelé.
3.3. Ověření probíhá  pomocí služby mojeID, poskytované sdružením CZ.NIC, z.s.p.o, a to validací uživatelského účtu mojeID dle čl. 3.4. stanovených podmínek v platném znění, dostupných na https://www.mojeid.cz/files/for-user/Pravidla_poskytovani_sluzby_mojeID_pro_koncove_uzivatele.pdf
3.4. Pokud jedna nebo obě Smluvní strany uvedou na Portále o sobě nepravdivé údaje, Smlouva je neplatná a poškozená Smluvní strana a Provozovatel mohou uplatnit nárok na náhradu škody a ušlého zisku na té Smluvní straně, která nepravdivé údaje uvedla
3.5. Zadavatel a Pracovník si navzájem mohou nabízet a poptávat Služby, hmotné i nehmotné statky a jakákoliv jiná plnění, která neodporují Veřejnému pořádku České republiky. Průběh probíhá vždy stejně podle vzorce uvedeného v těchto VOP. 
3.6. Poptávka se na Portále zveřejňuje formou Inzerátu. Na inzerát může reagovat jakýkoliv Pracovník.
3.7. Pracovník a Zadavatel mezi sebou mohou uzavřít jakoukoliv Smlouvu, zejména pak smlouvu kupní, smlouvu o dílo, smlouvu o zprostředkování, rámcovou smlouvu a to podle práva České republiky zejména pak občanského zákoníku. 
3.8. Před uzavřením smlouvy na základě Inzerátu dochází k upřesnění zadání a Kupní ceny ve formě  nabídky zaslané Pracovníkem na specifický Inzerát.
3.9. Pracovník a Zadavatel si mohou sjednat taktéž smlouvu právními předpisy neupravenou (Nepojmenovanou smlouvu) a to ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Nepojmenovaná smlouva musí být uzavřena v souladu s dobrými mravy, Veřejným pořádkem České republiky a nesmí být zcela zjevně nespravedlivá, zároveň vzájemná plnění Smluvních stran nesmějí být ve zcela zjevném nepoměru.
3.10. Pokud bude jakákoliv Smlouva nebo Nepojmenovaná smlouva uzavřena proti dobrým mravům nebo v rozporu s Veřejným pořádkem České republiky je takováto Smlouva od počátku neplatná.
3.11.  Pracovník vždy v nabídce uvede stručný popis Služeb, které mají být poskytnuty nebo, které jsou nabídnuty, Kupní cenu, jakost nebo kvalitu a časový harmonogram dodání zboží nebo poskytnutí služeb.
3.12. Nabídka nebo poptávka, která je zveřejněna na Portále, je nezávazná až do doby, než je uzavřena Smlouva přijetím nabídky Zadavatelem,  nebo je nabídka či poptávka Zadavatelem nebo Pracovníkem z Portálu stažena.
3.13. Smlouva je uzavřena přijetím nabídky Pracovníka Zadavatelem. Pro účely těchto VOP se přijetím nabídky rozumí označení „vítězné nabídky“ na Portále..
3.14. Pokud kdokoliv přijme nabídku nebo poptávku zveřejněnou na Portále a druhá Smluvní strana po uzavření smlouvy odmítá plnit, je ten kdo nabídku nebo poptávku přijal oprávněn požadovat po druhém náhradu škody pouze za předpokladu, že ke vniku škody došlo.
3.15. Smluvní strany si mohou vždy po vyslovení zájmu uzavřené smlouvy upřesnit zadání a objednávku a výši Kupní ceny.
3.16. Pokud je obsahem Smlouvy plnění, které podléhá ochraně duševního vlastnictví podle Autorského zákona, je na Pracovníkovi a Zadavateli, jak širokou licenci a/nebo podlicenci si k tomu to plnění sjednají.
Objednávka služeb a jejich plnění
3.17. Jakmile dojde k přijetí nabídky  Zadavatelem je uzavřena Smlouva.
3.18. Zadavatel není povinen uzavřít Smlouvu, pokud mu žádná nabídka nevyhovuje. Zadavatel není povinen odůvodňovat, z jakého důvodu a na základě jakého uvážení vybral toho kterého Pracovníka, leda by mu takovouto povinnost ukládala Legislativa.
3.19. Služby mohou být poskytovány i poptávány skupinou i jednotlivci, Spotřebiteli i podnikateli.
3.20. Smluvní strany si před uzavřením Smlouvy nesmí vyměňovat informace a vzájemně komunikovat ve vztahu k plnění vyplývajícího z poptávky nebo nabídky mimo Portál. V případě, že tak učiní, nahradí Provozovateli škodu a ušlý zisk ve výši Provize. 
3.21. Smluvní strany si ujednají harmonogram vzájemného plnění stanovením počtu dnů od uzavření Smlouvy, kdy musí dojít k plnění, které ve své nabídce musí Pracovník uvést jako „datum dodání“. Pokud tak neučiní, má se za to, že se Smluvní strany dohodly, že plněno bude nejpozději 14 (čtrnáct) dní od uzavření Smlouvy.
3.22. Smluvní strany si ujednají místo a čas, kde dojde k plnění Služeb.
Odměna
3.23. Odměnou se rozumí Kupní cena. 
3.24. Kupní cena je vždy uvedena úplná, tj. má-li obsahovat DPH, pak zveřejněná Kupní cena je již s DPH.
3.25. Kupní cena je uhrazena vždy před poskytnutím Služeb. Kupní cena je uhrazena formou kreditu, který je veden k Uživatelskému účtu. V případě, že Zadavatel nevyužije Služeb Portálu má po písemném vyzvání právo na vrácení kreditu v Kč, bez jakéhokoliv příslušenství a to do 10 (deseti) dnů doručení výzvy Provozovateli.
3.26. Smlouva nemůže být uzavřena, pokud výše kreditu k předmětnému Uživatelskému účtu Zadavatele nedosahuje alespoň výše Kupní ceny. 
3.27. Kupní cena se poskytuje na účet č. 2000512531/2010, kdy variabilním symbolem bude unikátní kód Uživatele, pod kterým je veden v systému Portálu.
3.28. Kupní cena bude Pracovníkovi poskytnuta nejdéle 10 (deseti) dní po poskytnutí Služeb a to na účet, který uvede na Portále s variabilním symbolem, kterým bude unikátní přidělené číslo  Uživateli.
3.29. Provozovatel neodvádí za žádnou ze Smluvních stran jakoukoliv daň, každá Smluvní strana nese svoji vlastní daňovou povinnost na svůj vlastní účet a svou zodpovědnost.

Úhrada kupní ceny
3.30. Kupní cenu hradí Zadavatel vždy na účet Provozovatele.
3.31. Provozovatel může stanovit minimální poměrnou částku z Kupní ceny v procentech, která musí být uhrazena na účet Provozovatele před zahájením práce.
3.32. Smluvní strany si mohou stanovit vyšší poměrnou částku z Kupní ceny v procentech, která musí být uhrazena na účet Provozovatele před zahájením práce, než tu stanovenou Provozovatelem dle čl. 3.31 těchto VOP.
3.33. Provozovatel je povinen uhradit Kupní cenu, nebo takovou část, jež byla Provozovateli uhrazena Zadavatelem, do 3 pracovních dnů od řádného předání plnění, a to bezhotovostním převodem na účet Zadavatele.
3.34. Provozovatel je povinen uhradit Kupní cenu Pracovníkovi pouze do výše úhrady Zadavatelem po odečtení své Provize.
3.35. V případě Sporu mezi Smluvními stranami se tento článek nepoužije až do vyřešení tohoto sporu.

Práva a povinnosti z vadného plnění
3.36. Ten kdo poskytl Službu, odpovídá druhé Smluvní straně za vady po dobu 6 (šesti) měsíců, leda by se jednalo o zcela zjevné vady, které musely být Smluvní straně zřejmé při převzetí Služeb, anebo z poskytnuté Služby zcela zjevně vyplývá, že 6 (šesti) měsíční odpovědnost za vady je nepřiměřená (například pokud se jedná o potraviny podléhající zkáze), anebo by ze zákona vyplývalo, že Smluvní strana odpovídá za škodu déle. Smluvní strany si mohou ujednat delší odpovědnost za vady.
3.37. Po dokončení prací je Zadavatel povinen na Portále potvrdit, že Služby byly řádně a včas dokončeny to do 5 (pěti) dnů od jejich převzetí, anebo do stejné doby reklamovat zjevné vady a nedostatky, a to kontaktováním Pracovníka nebo zahájení sporu pomocí Portálu.
3.38. Na základě potvrzení Zadavatele podle odst. 3.37 bude vyplacena Kupní cena. Pokud Zadavatel svoji povinnost Službu schválit do 5 (pěti) dnů od jejich převzetí nesplní, ani neupozorní na vady pomocí Portálu, bere se Služba za řádně splněnou a je vyplacena Kupní cena bez dalších možností na budoucí upozornění na zjevné vady ze strany Zadavatele.

Možnost odstoupení od Smlouvy
3.39. Pokud bude jakákoliv Smlouva nebo Nepojmenovaná smlouva uzavřena jako zcela zjevně nespravedlivá nebo vzájemná plnění stran budou ve zcela zjevném nepoměru má poškozená Smluvní strana právo od takovéto Smlouvy odstoupit do tří (3) měsíců od jejího uzavření.
3.40. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména z důvodů, které obsahuje Občanský zákoník.
3.41. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z jiných důvodů po vzájemné dohodě.
3.42. Zaměstnavatel může od Smlouvy odstoupit, pokud Zaměstnanec ani po výzvě a přiměřené lhůtě na nápravu, neplní v dohodnutém časovém harmonogramu. Pokud tak učiní, má Zaměstnavatel právo požadovat náhradu škody a ušlý zisk.  
3.43. Zaměstnanec může od Smlouvy odstoupit, je-li Zaměstnavatel v prodlení se splacením Kupní ceny déle jak 30 (třicet) dní.

Vzájemná komunikace
3.44. Komunikace mezi Uživateli před uzavřením Smlouvy probíhá výhradně prostřednictvím webového rozhraní Portálu pro tento účel určené a to za pomocí tzv. zpráv.
3.45. Zprávy mezi Uživateli je možné posílat pouze v rámci Inzerátu, kdy každá zpráva je označena označením Inzerátu, kterého se zpráva týká.
3.46. Smluvní strany si nesmějí před uzavřením Smlouvy poskytovat jiné kontaktní údaje, po uzavření Smlouvy jen, pokud je to nutné a účelné k jejímu plnění.
3.47. Smluvní strany si za pomocí zpráv mohou odesílat text nebo přílohy ve formátech povolených na Portále. 
3.48. Po uzavření Smlouvy není komunikace mezi Smluvními stranami omezena, a Smluvní strany můžou komunikovat vzájemně dohodnutými prostředky. V případě Sporu mezi Smluvními stranami bude přihlíženo pouze k takové formě komunikace, kterou shodně doloží obě Smluvní strany, a předně bude přihlíženo ke komunikaci mezi Uživateli zaznamenanou na Portále.

Zakázané jednání
3.49. Nikdo není oprávněn nabízet nebo poptávat plnění, které je v rozporu s veřejným pořádkem a Legislativou České republiky a v rozporu s dobrými mravy.
3.50. Zaměstnanec nesmí poskytovat plnění předtím, než Zaměstnavatel uhradí Kupní cenu na bankovní účet Poskytovatele.
3.51. Pokud se Smluvní strany a/nebo Smluvní strana pokusí:
a) obejít Portál při uzavření Smlouvy;
b) připravit Provozovatele o Provizi nebo její část;
c) komunikovat mimo tzv. zprávy při uzavírání Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění;
d) uveřejnit Inzerát odporující těmto VOP;
e) porušit jinak tyto VOP a/nebo legislativu v souvislosti s provozováním Portálu; nebo
f) jinak poškodit Provozovatele,
má Provozovatel nárok, požadovat náhradu škody, zablokovat a znepřístupnit Uživateli Uživatelský účet a/nebo smazat Uživatelský účet, zablokovat a/nebo smazat Inzerát.  Provozovatel má taktéž právo použít případný kredit na Uživatelském účtu jako zástavu podle občanského zákoníku a z této uhradit dlužnou Provizi, Kupní cenu Pracovníkovi a/nebo část přiměřenou část kreditu zadržet jako jistinu, než dojde k rozhodnutí o náhradě škody.